Viru kuerzem hat déi Viichter Gemeng, zesumme mat de Viichter a Mäerzeger Geschichtsfrënn op d’Aweiung vum Gallo-Réimer agelueden.

Wat mécht e Gallo-Réimer am Park vun der Viichter Gemeng? Et war schonn eng Plaz fir hien ënnert der Pergola virgesinn, wéi d’Alentoure vum Gemengenhaus viru Joren amenagéiert gi sinn. De President vun de Geschichtsfrënn, de Romain Jacoby war deemools am Gemengerot an an der Kulturkommissioun, wéi den Nico Maréchal Buergermeeschter war a si wollten am ale Paschtoueschgaart Kopie vun eng Rei réimescher Fondgéigestänn opstellen, fir op déi réimesch Vergaangenheet vu Viichten hinzeweisen. Dëst wier och een Deel vun engem réimesche Parcours gewiescht deen duerch de ganze Kanton geféiert hätt. Een Ufank gouf gemaach mat enger Kopie vun de réimesche Bildsteng aus dem Viichter Kierchtuerm. Déi Saach mam Gallo- Réimer koum bëssen an d’Schleefen, mais et gouf net vergiess. Ëm 1918 goufen nämlech an Akscht, also viru Schandel, bei Ofholzaarbechte ganz vill Fragmenter vun engem réimesche Monument fonnt. Viichter Aarbechter, dorënner dem Här Jacoby säi Bopa, hunn do fir den Notaire Reiffers geschafft an deen huet och d’Wichtegkeet vun der Entdeckung erkannt an d’Fragmenter an der Stater Musée op de Fëschmaart ginn. De Moment gëtt am Musée un enger eventueller Rekonstruktioun vun dësem Monument geschafft. Mir hunn elo zu Viichten eng liewensgrouss Reproduktioun vun enger Figur déi vläicht zu engem Grafmonument gehéiert huet, wat een sech kann ähnlech virstelle wéi d’Igeler Sail hei vir an Däitschland.

Déi Viichter Copie ass aus Holz an de Romain Schmit vu Bissen huet se geschnëtzelt. Hien hat am Musée d’Erlaabnes kritt, fir alles ze fotograféieren an opzemoossen an esou hu mir eng detailgetrei Reproduktioun kritt. Den Usträicher Elsen vu Groussbus huet d’Holz ugestrach an enger Faarw déi de Muschelkalleksteen imitéiert. D’Gemeng huet e stabile Sockel kaaft an déi Viichter Gemengenaarbechter hu se installéiert. Mataarbechter vun der Firma Mola hunn e puer Téitsche rafistoléiert an elo steet de Gallo-Réimer perfekt do.

All dës Detailler huet de Romain den Inviteeën erkläert an hien huet deenen eenzelnen Acteure villmools Merci gesot.

Den Här Buergermeeschter, Camille Scheuren, hat d’Gäscht begréisst an hien huet si och duerno op e Patt invitéiert.

Mir benotzen Cookies fir d'Visiteuren ze zielen. Hei klicken fir Cookies ze desaktivéieren.